Regulamin Konkursu

„Simple Love”

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:
  1.  „Organizator Konkursu” – Organizatorem Konkursu jest spółka Simple Creative Products Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000356847, NIP 526-23-47-380;
  2. Konkurs” – konkurs SIMPLE CP prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  3. Uczestnik” – osoba, która przystąpiła do Konkursu poprzez przesłanie Zadania Konkursowego zgodnie z zapisami Regulaminu.
 2. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego postanowień Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu na każdym etapie jego organizacji.
 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2015.612 j.t. z późn. zm.). Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Organizatorzy Konkursu są składającymi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 4. Fundatorem nagród przyznawanych w Konkursie jest Organizator.
 5. Konkurs trwa od 09.02.2017 do 13.02.2017  do godz. 23:59 włącznie.
 6. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na oficjalnym profilu FB marki Simple CP – https://www.Facebook.com/SimpleCreativeProducts/ nie później niż w dniu 14.02.2017.
 7. Niniejszy regulamin reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.
 8. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 5 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom.
 9. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.
 10. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook,  jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu Facebook.
 11. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.pl. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
 12. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis Facebook.
 13. Informacje o Konkursie oraz o jego przebiegu i wynikach będą opublikowane na profilu Organizatora na serwisie Facebook.com.

 

§ 2

Uczestnicy Konkursu

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna z zastrzeżeniem ust. 2 posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Polski oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 4 poniżej.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie jako Uczestnicy, za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego wyrażoną w formie pisemnej. Skan zgody powinien zostać przesłany na adres email: konkurs@simple.pl W przypadku nie przesłania zgody na wskazany adres najpóźniej do dnia zakończenia Konkursu, określonego zgodnie z § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu, Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościowym Facebook spełniającego warunki serwisu.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu 
  z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 5. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji na adres email: konkurs@simple.pl
 6. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie danych zawartych na ich kontach w serwisie społecznościowym Facebook.
 7. Zadania Konkursowe, w tym w szczególności zdjęcia oraz treści zamieszczane przez Uczestników w komentarzach nie mogą naruszać zasad dobrych obyczajów, zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe, a także muszą być zgodne z Regulaminem Facebooka oraz Regulaminem Konkursu.
 8. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie treści umieszczanych przez Uczestników w związku z Konkursem pod kątem elementów zakazanych, o których mowa w ust. 7 powyżej, a w razie stwierdzenia takich elementów, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawienia Laureata Konkursu Nagród. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie także w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki Konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.
 9. Od decyzji o wykluczeniu Uczestnika z Konkursu przysługuje prawo odwołania na warunkach reklamacji opisanych w § 8 niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

Zasady uczestnictwa

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

(a)       posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Facebook;

(b)      obserwowanie profilu Organizatora w serwisie Facebook;

(c)       zapoznanie się z Regulaminem;

(d)      wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4.

 1. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.

 

§ 4

Zasady i przebieg Konkursu

 

 1. Zadanie konkursowe polega na dodaniu w komentarzu pod postem informującym o konkursie umieszczonym na profilu Facebook Organizatora zdjęcia Uczestnika wraz z przyjaciółką (lub wieloma przyjaciółkami) oraz udzieleniu w tym samym komentarzu odpowiedzi na pytanie zadane w opisie konkursu tj. „Dlaczego Wasza przyjaźń jest wyjątkowa?”.
 2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zdjęć wraz z komentarzami. Niedopuszczalne jest wielokrotne dodawanie tego samego zdjęcia z różnymi komentarzami: każde nowe zgłoszenie powinno zawierać inne zdjęcie oraz inny komentarz. Dozwolone jest dodawanie zdjęć z różnymi przyjaciółkami (kilka zgłoszeń nie musi dotyczyć przyjaźni z tą samą osobą).
 3. Komentarze mogą zawierać dowolną ilość znaków.
 4. Komentarze  nie mogą zawierać treści niecenzuralnych czy obraźliwych,
 5. Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych z serwisu Facebook.
 6. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji.
 7. Komisja przy ocenianiu komentarzy będzie brać pod uwagę kreatywność, wyczucie estetyki Uczestnika, a także zgodność komentarza z tematem opisanym w ust. 1 powyżej.
 8. Wybór zwycięskiego zadania konkursowego dokonany przez Komisję jest ostateczny i nie służy od niego odwołanie.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w serwisie Facebook.

 

§ 5

Nagrody i zwycięzcy

 

 1. W Konkursie zostanie przyznanych :

Trzy równorzędne zestawy nagród – 2 torebki z kolekcji marki Simple CP, każda o wartości 349,90 zł ufundowane przez Organizatora.

 1. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikowi wybranemu decyzją Komisji, który wykonał zadanie konkursowe.
 2. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę. Zdobywcy Nagród zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej poprzez umieszczenie stosownej informacji w serwisie Facebook.com.
 3. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnik - zdobywca Nagrody winien skontaktować się z Organizatorem wysyłając list elektroniczny na adres socialmedia@simple.pl
 4. Zgłoszenie, pod rygorem utraty prawa do Nagrody winno nastąpić w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Brak potwierdzenia w powyższym terminie albo wysłanie w zakreślonym terminie odpowiedzi oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody.
 5. Po zgłoszeniu się zdobywcy Nagrody zgodnie z ust. 5 powyżej, Organizator zweryfikuje dane zdobywcy Nagrody. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Organizator, w zwrotnym liście elektronicznym, wyśle do zdobywcy Nagrody wytyczne opisujące dalszy tryb postępowania, w szczególności tryb i zasady przyznania Nagrody.
 6. W razie takiej potrzeby, zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia dokumentów niezbędnych do jej odbioru, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.
 7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do nieodebranej nagrody na osoby trzecie.
 8. Organizator zobowiązuje się wysłać Nagrody w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnych i pełnych danych od ich zdobywców.
 9. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, w szczególności jeśli Uczestnik używał więcej niż jednego profilu w serwisie Facebook lub działał w sposób naruszający zasady serwisu Facebook lub Regulamin, Organizator ma prawo do zaniechania wydania Nagrody, o czym niezwłocznie powiadomi w/w Uczestnika. Powyższe prawo Organizatora dotyczy również Nagród przyznawanych osobom, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.

 

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania zwycięzców oraz przekazania im Nagród.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania im Nagród. Informacje dotyczące Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i przekazywane do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla w/w celów, jest niezależna od czasu trwania Konkursu. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.

 

§ 7.

Prawa autorskie

 

 1. Uczestnik w momencie umieszczenia na profilu Facebook Organizatora zadania konkursowego w zamian za prawo uczestniczenia w Konkursie nieodpłatnie oraz bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych udziela Organizatorowi Konkursu licencji niewyłącznej do zdjęcia tj. na korzystanie z niego w ramach stron internetowych, portali, serwisów i innych mediów, jak również publikacji wydawanych drukiem w ramach promocji Organizatora Konkursu i innych podmiotów, z prawem przeniesienia licencji na inne podmioty, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, udostępniania, w miejscu i czasie wybranym, rozpowszechniania za pomocą mediów strumieniowych i w celu pobrania oraz zezwalania na to osobom trzecim w tym innym Uczestnikom, niezależnie od ich liczby, niezależnie od formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu, także w celach informowania o niniejszym Konkursie oraz w celach promocji własnej Organizatora Konkursu i innych podmiotów, w tym do korzystania z zadania konkursowego na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji). Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do zadania konkursowego i nimi dysponowania. Organizator, lub wskazana przez niego osoba jest uprawniona do dokonywania opracowań zadania konkursowego i do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami w pełnym zakresie opisanym w Regulaminie.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika Konkursu oświadczenia o następującej treści:

Niniejszym oświadczam iż przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego zdjęcia. Ponadto oświadczam, że zdjęcie nie jest obciążone prawami osób trzecich, jak również nie narusza prawa i praw osób trzecich. Jednocześnie wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zdjęcia oraz opublikowanie mojego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie i zwielokrotnianie zdjęcia każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie zdjęcia poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych i Internecie oraz telefonach komórkowych.”

 1. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw tych osób w związku z korzystaniem przez Organizatora z zadania konkursowego 
  w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za spory wynikłe z tytułu praw autorskich.

 

§ 8

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data nadania. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, w tym także do skrócenia lub do przedłużenia czasu trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w serwisie Instagram.
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: socialmedia@simple.pl Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w na profilu Facebook Organizatora.
 4. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega, że nie będzie ponosić odpowiedzialności jeżeli z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu nie będzie możliwości powiadomienia go o wygranej lub przekazania mu nagrody.
 5. Wzięcie udziału w Konkursie przez umieszczenie na swoim profilu Facebook Zadania Konkursowego oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu przez czas określony przez Organizatora Konkursu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Facebook lub utrudnionym dostępie do niego z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będące wynikiem działań lub zaniechań serwisu Instagram albo braku dostępu do Internetu itp. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.