§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem promocji o nazwie „30-dniowy ZWROT” zwanej dalej „Promocją” jest Simple Creative Products S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000356847, REGON 013192742, NIP 526-23-47-380, o kapitale zakładowym 500.000 zł opłaconym w całości, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Promocja jest organizowana przez Organizatora na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej Regulaminem) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem sklepu internetowego www.e-simple-cp.com lub odpowiednio www.simple-cp.com – promocja ogólnopolska.
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.12.2016 r. i trwa do 31.12.2016.

§ 2
ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Promocja „30-dniowy ZWROT” skierowana jest wyłącznie do klientów sklepu internetowego www.e-simple-cp.com lub odpowiednio www.simple-cp.com zwanych dalej Uczestnikami.
2. Promocją objęty jest wyłącznie pełnowartościowy towar, spełniający poniższe warunki:
- nie nosi śladów użytkowania,
- jest kompletny (został zwrócony wraz z wszelkimi akcesoriami dołączonymi do niego)
- nie był zakupiony w systemie ratalnym.
3. W przypadku niespełnienia ww. warunków Organizator upoważniony jest do odmowy przyjęcia odstąpienia Uczestnika od umowy.
4. Warunkiem udziału w akcji jest także zachowanie i okazanie dowodu zakupu (paragonu fiskalnego lub faktury VAT).

§ 3
ZASADY ZWROTU TOWARU
1. Uczestnik Promocji zwraca zakupiony przez siebie towar na własny koszt. Zwrot kwoty następuje z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z której korzystał Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.
2. Zwrot należności za towar nastąpi w kwocie, która widnieje na paragonie lub fakturze VAT.
3. W odniesieniu do towarów objętych Promocją, Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny w terminie do 30 dni od dnia otrzymania towaru.
4. Towar musi zostać dostarczony do magazynu Sprzedającego na adres: Simple Creative Products S.A., ulicy Muszkieterów 15B budynek C 02-273 Warszawa wraz z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Uczestnik ma prawo złożyć inne jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje Spółkę o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

§ 4
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Promocji jest Organizator.
2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji akcji promocyjnej, w tym przede wszystkim w celu ustalenia numeru rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, choć może być niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Promocji.
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

§ 5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszystkie reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez cały okres trwania Promocji oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia Promocji. Reklamacje należy przesłać listem poleconym na adres: Simple Creative Products S.A., adres: ul. Krakowiaków 16 (02-255 Warszawa). O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. W ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji, Uczestnik zgłaszający zostanie poinformowany o wyniku postępowania drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty e-mail, o ile Uczestnik udostępnił w tym celu swój adres e-mail.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w sklepie Organizatora prowadzonym pod adresem www.e-simple-cp.com lub odpowiednio www.simple-cp.com.
2. Uczestnik wyrażając chęć wzięcia udziału w Promocji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie spory między Uczestnikami Promocji a Organizatorem będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
5. Niniejszy Regulamin pozostaje bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw przysługujących Uczestnikom będącym konsumentami z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2016.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY>>>>