REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Rabat -30% na drugą i kolejne rzeczy z Outlet

(zwany dalej „Regulaminem”) z dnia 31 października 2016 r.

§ 1

Postanowienia ogólne

1.  Simple Creative Products S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krakowiaków 16, wpisana do

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000356847, REGON

013192742, NIP 526-23-47-380, o kapitale zakładowym 500.000 zł opłaconym w całości, adres e-mail:

e-sklep@simple.pl, nr telefonu do kontaktu + 48 (22) 479 44 44. (zwana dalej „Organizatorem”),

w celu popularyzacji marki i zintensyfikowania sprzedaży artykułów wprowadza w sklepie

internetowym znajdującym się na stronie: www.simple-cp.com Akcję promocyjną

prowadzoną na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Akcją promocyjną objęte są produkty, znajdujące się w ofercie Organizatora z kolekcji

jesień-zima 2016 dostępne w sklepie internetowym, których zapas nie został wyczerpany

(zwane dalej „Artykułami” lub „Artykułem”)

§ 2

Termin, miejsce i cel promocji

1. Akcja promocyjna prowadzona jest sklepie internetowym na stronie www.simple-cp.com,

(zwanym dalej „Sklepem”).

2. Akcja promocyjna obejmuje okres od dnia  01.11.2016 r. od godziny 00:01

do dnia 08.11.2016 r. do godziny 10:00 lub do wyczerpania zapasów.

§ 3

Uczestnicy promocji

Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność

do czynności prawnych, przedsiębiorcy i osoby prawne, które wezmą udział w Akcji

promocyjnej, spełnią i zaakceptują warunki, o których mowa w Regulaminie (zwani dalej

"Uczestnikami").

§ 4

Zasady promocji

1. W przypadku zakupu w Sklepie Internetowym www.simple-cp.com Uczestnik Akcji

promocyjnej, który w czasie trwania Akcji dokona zakupu co najmniej dwóch

nieprzecenionych artykułów z Outlet, otrzyma rabat w wysokości 30%

ceny najtańszego produktu w Zestawie (zwany dalej „rabatem”).

2. Z promocji wyłączone są produkty przecenione

3. Rabat naliczany jest w koszyku automatycznie.

4. Na dokumencie księgowym (paragon, faktura VAT) rabat zostanie ujęty jako obniżenie

ceny sprzedaży tego artykułu, którego będzie dotyczył.

5. Rabat odliczany jest od ceny brutto najtańszego artykułu i będzie naliczany jednorazowo.

Rabat nie może być dzielony.

6. Rabat jest jednorazowy tzn. że nie może być wykorzystywany wielokrotnie. Rabat

przysługuje wyłącznie w czasie trwania Akcji promocyjnej. Rabat nie może być przyznany na

zakup artykułów po zakończeniu Akcji promocyjnej.

7. Uczestnik może wziąć udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie, pod warunkiem

każdorazowego spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie. O zakupie artykułów

w promocyjnej cenie decyduje data złożenia zamówienia w sklepie internetowym.

8. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu

pieniężnego w wysokości rabatu.

7. Akcja promocyjna, w tym rabat, nie mogą być łączone z innymi Akcjami promocyjnymi.

§ 5

Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika z tytułu roszczeń związanych

z uprawnieniami przyznanymi Uczestnikowi w Regulaminie ograniczona jest do wysokości

ceny artykułu uwzględniającej rabat, do którego Uczestnik nabył prawo w trakcie Akcji

promocyjnej i którego to artykułu roszczenie dotyczy.

2. Powyższe ograniczenie nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy

przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

§ 6

Reklamacje i odstąpienie od umowy

1. Reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji promocyjnej powinny

być zgłaszane w trakcie trwania Akcji promocyjnej oraz w ciągu 14 dni od jej zakończenia

pod adresem email: e-sklep@simple.pl z adnotacją "Reklamacja” lub pod numerem

Infolinii : + 48 (22) 479 44 44 * (opłata zgodnie z taryfą operatora).

2. Reklamacje powinny zawierać dopisek „Reklamacja” oraz powinny zawierać imię

i nazwisko Uczestnika, Jego adres zamieszkania, kopię dowodu zakupu oraz dokładny opis

stanu faktycznego będącego przyczyną złożenia reklamacji.

3. Postępowanie reklamacyjne, o którym stanowi ust. 1 i 2, trwa 14 dni od daty wpłynięcia

reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej stosownie do formy, w jakiej

Uczestnik złożył reklamację. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnik jest

uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę podanego przez Uczestnika adresu

do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe

zawiadomienie Uczestnika. Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do

wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie oraz

podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji bądź

kontakt z Uczestnikiem.

5. Uczestnikowi, który dokonał zakupu w ramach Akcji promocyjnej w sklepie internetowym

www.simple-cp.com przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie

z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w całości (odpowiednio, co do dwóch lub

więcej artykułów) albo w części (odpowiednio co do jednego artykułu lub więcej artykułów)

Uczestnik zobowiązany jest zwrócić artykuły, których odstąpienie dotyczy.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w całości Organizator zwróci Uczestnikowi

zapłaconą cenę (uwzględniającą udzielony rabat).

W przypadku, odstąpienia od umowy sprzedaży w części obejmującej produkt, na który

udzielono rabatu, Organizator zwróci Uczestnikowi cenę tego artykułu uwzględniającą

udzielony rabat.

W przypadku, odstąpienia od umowy sprzedaży w części obejmującej produkt, na który nie

udzielono rabatu, Organizator zwróci Uczestnikowi cenę tego artykułu po potrąceniu z tej

ceny kwoty rabatu, do którego Uczestnik stracił prawo wskutek odstąpienia.

6. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn. zmianami).

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom

na mocy odrębnych przepisów prawnych.

§ 7

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Akcji promocyjnej jest Simple Creative Products S.A.

2. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich

poprawiania. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia, zawarcia

umowy sprzedaży oraz w celach archiwalnych. Podanie danych osobowych przez

Uczestnika jest dobrowolne.

3. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych, jak

również na otrzymywanie informacji handlowej na temat produktów i usług Sklepów

Simple Creative Products S.A.. drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.z późn. zm.).

4. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku

o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. z późn. zm.).

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji promocyjnej dostępny jest na stronie sklepu internetowego www.simple-cp.com

i każdy Uczestnik oraz zainteresowany ma prawo zapoznać się z jego treścią.

2. W wypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie

prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie wykładni jego postanowień.

3. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest

sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Uczestnika.

4. Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy

z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2015.612 j.t. ze zmianami).

Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada

2009 r. o grach hazardowych.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem promocji mają zastosowanie

przepisy regulaminu sklepu internetowego, dostępnego na stronie www.simple-cp.com

w zakładce: Regulamin.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 31 października 2016 r.