Obowiązek informacyjny Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych klientów

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych Simple Creative Products S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wołoska 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000356847, REGON 013192742, NIP 526-23-47-380, o kapitale zakładowym 500.000 zł opłaconym w całości. Możesz się z nami skontaktować: - wysyłając email na adres simple@simple.pl, a w przypadku kontaktu dot. sklepu internetowego na adres: e-sklep@simple.pl, - wypełniając formularz kontaktowy na naszej stronie https://simple-cp.com/kontakt, - dzwoniąc do nas pod numer telefonu +48 (22) 868 16 24 a w przypadku kontaktu dot. sklepu internetowego pod numer +48 (22) 479 44 44 (opłata wg stawek operatora), - pisząc na adres naszej siedziby. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się również bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@simple-cp.pl


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy: - na podstawie niezbędności przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy:     • podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, to znaczy prowadzenie negocjacji, przygotowanie oferty, weryfikacji danych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO;     • w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy - podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO;
- na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj.:     •wykonania obowiązków prawnych tzn. wystawiania i przechowywania faktur przez okres wyznaczany przez przepisy prawa - podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera c) RODO; - na podstawie konieczności przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora:      • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f) RODO, prawnie uzasadniony interes administratora danych;      • marketingu bezpośredniego, przez czas trwania umowy, w granicach naszego prawnie uzasadnionego interesu - podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f).


Kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, m.in. podmioty współpracujące z nami przy realizacji usług wskazanych umowie między Tobą a nami (w przypadku zakupu), dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym w celu windykacji należności itp. – przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, w jakim zostanie wydane im polecenie.Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane w trakcie trwania podpisanej elektronicznie umowy pomiędzy Tobą, a nami oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, niezwłocznie - w momencie, kiedy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania w tym zakresie.


Jakie przysługują Ci prawa w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Zawsze możesz poprosić nas o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz również, w każdej chwili skorzystać z prawa do sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania: - w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; - w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody masz prawo jej wycofania w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem. - w zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. w formacie .csv, .xml; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych osobowych. - przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, podstawa prawna art. 13. ust 2. litera d) RODO. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub naszym inspektorem ochrony danych osobowych.


Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem podanych Twoich danych osobowych, niektóre decyzje dotyczące Twojej osoby mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany.Decyzje te będą dotyczyły zautomatyzowanego dostosowania naszej oferty dopasowanej dla Ciebie (w tym profilowania) z użyciem danych dotyczących Twoich wizyt, dokonywanych i niedokonywanych zakupów, danych demograficznych, adresu, płci oraz form płatności.W przypadku tak podjętej decyzji, masz prawo do jej zakwestionowania, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji naszego pracownika w tym zakresie, - podstawa prawna art. 13. ust 2. litera f RODO.


Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy.Bez podania danych osobowych nie jest możliwa realizacja przez nas usług dla Ciebie!


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do kontaktu z naszym BOK, inspektorem ochrony danych, śledzenia naszej strony internetowej. Zachęcamy również do zapoznania się z Informatorem RODO znajdującym się na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator