Ochrana osobnich udaju
  ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 1.1. Tento dokument predstavuje základný rámec bezpečnostných opatrení prijatých za účelom ochrany spracúvaných osobných údajov zo strany prevádzkovateľa elektronického obchodu, SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA AKCYJNA, so sídlom ul. Krakowiaków 16, Warszawa 02- 255, Poľská republika, IČO: 013192742, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom pro sídelného mestečka Varšava v Varšava pod č. 0000356847, vykonávajúcim elektronický predaj prostredníctvom internetovej stránky www.simple-cp.com a obsahuje vymedzenie spôsobu, účelu spracúvania osobných údajov poskytovaných kupujúcimi, ako aj ďalšími užívateľmi elektronického obchodu pri využívaní služieb elektronického obchodu, vrátane spôsobu archivácie osobných údajov poskytovaných v súvislosti s internetovým predajom. 1.2. Spracovanie osobných údajov sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi ochranu osôb a ich osobných údajov, a to najmä zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou č. 164/2013 Z.z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení. 1.3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje v každom prípade nakladať s osobnými údajmi dotknutých osôb korektne, transparentne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osôb a ich osobných údajov. 2. VÝKLAD POJMOV 2.1 Pokiaľ ďalej nie je uvedené inak, majú nasledovné pojmy tento význam: „Zákon o ochrane osobných údajov“ „Prevádzkovateľ“ znamená spoločnosť SIMPLE CREATIVE PRODUCTS SPÓŁKA znamená zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov; AKCYJNA, so sídlom ul. Krakowiaków 16, Warszawa 02-255, Poľská republika, , IČO: 013192742, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom pro sídelného mestečka Varšava v Varšava pod č. 0000356847, ktorá je prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prostredníctvom internetovej stránky www.simple-cp.com; „Predávajúci“ znamená Prevádzkovateľ; Strana 1 z 5 „Kupujúci“ znamená každú osobu (fyzickú alebo právnickú), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho a obdržala e-mailové oznámenie o prijatí objednávky. Tieto zásady bezpečnosti a ochrany spracúvania osobných údajov sa v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov použijú na Kupujúcich, ktorými sú fyzické osoby; „Osobné údaje“ znamenajú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu; „Objednávka“ znamená Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár spracovaný systémom obchodu. Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky faktúra na úhradu kúpnej ceny. „Dotknutá osoba“ znamená každá fyzická osoba, ktorej sa spracúvané osobné údaje týkajú. 3. POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZO STRANY KUPUJÚCICH 3.1 Osobné údaje sú poskytované Kupujúcim za účelom: (i) identifikácie osoby Kupujúceho v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e - mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis a následne ich interného využitia pri spracovávaní a vybavovaní Objednávok a vystavovaní s tým súvisiacich daňových dokladov pričom Osobné údaje môžu byť Prevádzkovateľom spracúvané aj za účelom skvalitnenia služieb internetového predaja uskutočňovaného Prevádzkovateľom v súlade s aktuálnym znením všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa, (ii) účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu Prevádzkovateľa alebo formou letákov, a to v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e - mailová adresa, telefón, podpis. 3.2 Prevádzkovateľ ďalej prehlasuje, že spracúvané Osobné údaje Dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít, pričom nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu. 3.3 Osobné údaje Dotknutých osôb môžu byť Prevádzkovateľom spracúvané elektronicky alebo osobne prostredníctvom zodpovednej osoby ustanovenej za týmto účelom, ktorá pred začatím spracúvania Osobných údajov bude preukázateľne oboznámená so zásadami bezpečnosti pri spracúvaní Osobných údajov. Strana 2 z 5 3.4 Kupujúci pred dokončením registrácie v elektronickom obchode a/alebo Objednávky na webovom portáli Prevádzkovateľa potvrdí svoj výslovný súhlas so spracovaním Osobných údajov a následne mu bude umožnený prístup k službám poskytovaným Prevádzkovateľom. 3.5 V prípade neposkytnutia výslovného súhlasu so spracovaním Osobných údajov nebude zo strany Prevádzkovateľa možné zabezpečovať efektívne plnenie povinností súvisiacich s poskytovaním služieb Prevádzkovateľa, avšak samotné neposkytnutie súhlasu so spracovaním Osobných údajov nie je prekážkou uzavretia kúpnej zmluvy s Prevádzkovateľom. 4. SPÔSOB UCHOVÁVANIA POSKYTNUTÝCH ÚDAJOV 4.1 Prevádzkovateľ zabezpečuje bezpečné uchovávanie všetkých údajov poskytovaných Kupujúcimi, prípadne užívateľmi elektronického obchodu v súvislosti s poskytovaním služieb internetového obchodu zo strany Prevádzkovateľa. Zhromaždené údaje sú uchovávané v zabezpečených systémoch Prevádzkovateľa, sprístupneným len zodpovedným a vyškoleným zamestnancom, a nad ktorými je zabezpečený nepretržitý dohľad za účelom zaistenia ochrany, zachovania integrity a dôvernosti Dotknutých osôb. 4.2 Systémy uchovávajúce Osobné údaje sú okrem interného zabezpečenia pred neoprávneným nakladaním s Osobnými údajmi, zabezpečené aj pred vonkajšími prienikmi. Prevádzkovateľ pri ochrane Osobných údajov postupuje v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a právnymi predpismi Európskej únie, pričom aplikuje moderné poznatky v oblasti bezpečnosti za účelom eliminácie možných rizík súvisiacich s neoprávneným prístupom, stratou alebo odcudzením Osobných údajov. 4.3 Prevádzkovateľ uchováva a spracúva Osobné údaje Kupujúcich a iných užívateľov elektronického obchodu len na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu spracúvania Osobných údajov. Po dosiahnutí účelu spracúvania Osobných údajov budú údaje bezodkladne zlikvidované zo všetkých informačných systémov Prevádzkovateľa (v elektronickej aj v papierovej podobe) okrem prípadov, kedy Kupujúci, prípade iný užívateľ elektronického obchodu výslovne prejaví súhlas s ďalším spracúvaním jeho Osobných údajov (napr. prostredníctvom výslovného súhlasu so zasielaním aktuálnych ponúk, zliav, newslettru Prevádzkovateľa a pod.). V takých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený na výslovnú žiadosť Kupujúceho, prípadne iného užívateľa elektronického obchodu evidovať a spracovávať údaje nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného účelu. 4.4 Osobné údaje Dotknutých osôb môžu byť zo strany Prevádzkovateľa poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom spolupracujúcim s Prevádzkovateľom, to znamená subjektmi spolupracujúcimi s Prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti a to len na dosiahnutie účelu spracúvania Osobných údajov.  4.5 V prípade, ak Dotknutá osoba požiada o informáciu o spracúvaní svojich Osobných údajov, vzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto informácie poskytnúť. 5. ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM KOMUNIKAČNÝCH SYSTÉMOV 5.1 Prevádzkovateľ prostredníctvom komunikačných systémov zabezpečujúcich efektívne fungovanie elektronického obchodu, počas prevádzky elektronického obchodu získava a prenáša Osobné údaje Kupujúcich, ako aj potenciálnych záujemcov o služby Prevádzkovateľa Strana 3 z 5 a iných užívateľov (týmto spôsobom sa získavajú údaje prostredníctvom elektronickej telekomunikačnej prevádzky, ktoré nie je možné priamo priradiť ku konkrétnym subjektom, avšak ich spracovaním a následným priradením zo strany tretích osôb by mohlo dôjsť k identifikácii návštevníka webovej stránky (napríklad prostredníctvom IP adresy a pod.)). 5.2 Údaje získané prostredníctvom komunikačných systémov môžu byť použité pre účely anonymného štatistického zisťovania správneho fungovania elektronického obchodu Prevádzkovateľa a tieto údaje môžu byť zo strany Prevádzkovateľa uchovávané na čas nevyhnutný na dosiahnutie daného účelu v súlade s platnými právnymi predpismi upravujúcimi danú oblasť. 5.3 Kupujúci a ďalší užívatelia elektronického obchodu Prevádzkovateľa berú na vedomie, že Prevádzkovateľ pri prevádzkovaní elektronického obchodu získava, spracúva a uchováva údaje v súvislosti s elektronickou telekomunikačnou prevádzkou, a to prostredníctvom prihlasovacích prístupov do domén Prevádzkovateľa. 5.4 Údaje získané v súvislosti s elektronickou komunikačnou prevádzkou poskytujú Prevádzkovateľovi prehľad o úkonoch Kupujúcich ako aj ďalších osôb využívajúcich služby Prevádzkovateľa, pričom tieto údaje následne nie sú bez ďalšieho sprístupňované tretím osobám a môžu byť predložené tretím osobám a/alebo oprávnených subjektom a/alebo orgánom v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi danú oblasť. 5.5 Prevádzkovateľ je oprávnený evidovať a uchovávať údaje vytvorené a/alebo poskytnuté v súvislosti s prihlasovacími prístupmi do domén Prevádzkovateľa, a to najdlhšie po dobu riadneho vybavenia Objednávky, prípadne poskytnutia inej služby v závislosti od požiadaviek Kupujúceho pre konkrétny zmluvný vzťah, v rámci ktorého boli Prevádzkovateľovi poskytnuté údaje, ktoré majú byť predmetom evidencie a spracúvania. 6. SÚBORY „COOKIES“ 6.1 Prevádzkovateľ pri prevádzkovaní elektronického obchodu používa súbory „cookies“, ktorými sa rozumejú dáta aktívne len v rámci jednej pracovnej relácie užívateľa, a ktoré sú zasielané z webovej stránky Prevádzkovateľa do užívateľského zariadenie za účelom efektívnejšej identifikácie. 6.2 Kupujúci môže prejaviť súhlas s ukladaním súborov „cookies“ na jeho počítač. Kupujúci ako aj všetci užívatelia elektronického obchodu Prevádzkovateľa môžu kedykoľvek, prostredníctvom zmeny nastavení v internetovom prehliadači, zakázať používanie súborov „cookies“. 6.3 Neudelenie súhlasu s používaním súborov „cookies“, prípadne jeho odvolanie prostredníctvom zmeny v internetovom prehliadači môže mať za následok znefunkčnenie, prípade spomalenie prístupu webového sídla elektronického obchodu, prípade niektorých jeho častí. Používanie súborov „cookies“ má za následok znemožnenie ohrozenia a/alebo poškodenia, prípadne iného zásahu do súkromia užívateľa. Používanie súborov „cookies“ nemá za následok získavanie Osobných údajov za účelom ďalšej identifikácie užívateľa.
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov Kupujúci týmto v súlade s ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, udeľujem výslovný súhlas so spracovaním, uchovávaním a správou osobných údajov Prevádzkovateľom internetového obchodu. Zároveň vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, úplné a poskytnuté dobrovoľne, pričom beriem na vedomie že osobné údaje poskytujem Prevádzkovateľovi a že poskytnuté osobné údaje môžu byť spracované Prevádzkovateľom za účelom identifikácie osoby Kupujúceho a následne ich interného využitia pri spracovávaní a vybavovaní Objednávok, pričom osobné údaje môžu byť Prevádzkovateľom spracúvané aj za účelom skvalitnenia služieb internetového predaja uskutočňovaného Prevádzkovateľom. Súhlas so spracovaním osobných údajov je daný na čas nevyhnutný na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať. Kupujúci týmto súčasne vyhlasuje, že sa pred udelením tohto súhlasu oboznámil s aktuálnym znením Všeobecných obchodných podmienok upravujúcim podmienky prevádzkovania elektronického obchodu Prevádzkovateľom, ktorých aktuálne znenie je zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.simple-cp.com.